Rubriky
Nezařazené

Slovník tepelných čerpadel

Slovníček pojmů, s nimiž se setkáte u problematiky tepelných čerpadel

Ekvitermní regulace – nastavení teploty topné vody (neboli zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní.

Expanzní ventil – aktivní prvek soustavy tepelného čerpadla, který zajišťuje snížení tlaku teplosměnného média. Tím dojde k jeho expanzi a skokovému poklesu teploty.

Kompresor – aktivní prvek soustavy tepelného čerpadla, který zajišťuje stlačení teplosměnného média. Tímto dojde ke skokovému zvýšení teploty teplosměnného média.

Kondenzátor – Výměník tepla tepelného čerpadla, v němž je odevzdáváno teplo sekundárnímu otopnému okruhu zkapalňováním teplosměnného média v primárním okruhu (chladiva).

Tepelný výměník – pasívní prvek systému tepelného čerpadla, v němž dochází k přenosu tepla z jedné soustavy do soustavy druhé. Tepelná čerpadla používají vždy dva výměníky – kondenzátor a výparník

Tepelné čerpadlo – stroj, čerpající teplo z jednoho místa na místo jiné s vynaložením vnější práce. Využívá fyzikálního principu skokového zvýšení teploty média při jeho stlačení a předávání tepelného potenciálu malých teplotních rozdílů do prostředí s vyšší teplotou.

Tepelné čerpadlo země-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

Teplo

Teplota

Teplosměnné médium

Topný faktor

Účinnost

Vrt

Výparník – tepelný výměník, absorbující tepelnou energii z vnějšího prostředí a prostřednictvím odpařování teplosměnného média (chladiva) ji předává do primárního okruhu tepelného čerpadla.

xCC – x Cascade Control – výkonná programovatelná regulace používaná například u tepelných čerpadel AC Heating. Slouží k řízení jednotlivých prvků topné soustavy. Je velmi přesná a má komfortní ovládání. Jejím použitím je možné výrazně zefektivnit provoz celé topné soustavy.

Zemní kolektor