Rubriky
Nezařazené

Slovník tepelných čerpadel

Slovníček pojmů, s nimiž se setkáte u problematiky tepelných čerpadel

Ekvitermní regulace – nastavení teploty topné vody (neboli zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní.

Expanzní ventil – aktivní prvek soustavy tepelného čerpadla, který zajišťuje snížení tlaku teplosměnného média. Tím dojde k jeho expanzi a skokovému poklesu teploty.

Kompresor – aktivní prvek soustavy tepelného čerpadla, který zajišťuje stlačení teplosměnného média. Tímto dojde ke skokovému zvýšení teploty teplosměnného média.

Kondenzátor – Výměník tepla tepelného čerpadla, v němž je odevzdáváno teplo sekundárnímu otopnému okruhu zkapalňováním teplosměnného média v primárním okruhu (chladiva).

Tepelný výměník – pasívní prvek systému tepelného čerpadla, v němž dochází k přenosu tepla z jedné soustavy do soustavy druhé. Tepelná čerpadla používají vždy dva výměníky – kondenzátor a výparník

Tepelné čerpadlo – stroj, čerpající teplo z jednoho místa na místo jiné s vynaložením vnější práce. Využívá fyzikálního principu skokového zvýšení teploty média při jeho stlačení a předávání tepelného potenciálu malých teplotních rozdílů do prostředí s vyšší teplotou.

Tepelné čerpadlo země-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

Teplo

Teplota

Teplosměnné médium

Topný faktor

Účinnost

Vrt

Výparník – tepelný výměník, absorbující tepelnou energii z vnějšího prostředí a prostřednictvím odpařování teplosměnného média (chladiva) ji předává do primárního okruhu tepelného čerpadla.

xCC – x Cascade Control – výkonná programovatelná regulace používaná například u tepelných čerpadel AC Heating. Slouží k řízení jednotlivých prvků topné soustavy. Je velmi přesná a má komfortní ovládání. Jejím použitím je možné výrazně zefektivnit provoz celé topné soustavy.

Zemní kolektor

Rubriky
Nezařazené

Průvodce výběrem tepelného čerpadla

Popište Váš objekt

Pro spávné fungování průvodce je třeba mít povolený JavaScript ve Vašem prohlížeči !
Nastavení změníte kliknutím na obrázek
Velikost domu:
Druh otopného tělesa:
Je objekt zateplený?
Je poblíž objektu přístup k vodě?
Je objekt v horských oblastech nebo v oblasti kde teplota v zimě klesá pod -15°C?
Doporučení
Doporučený výkon: kW
Doporučená minimální výstupní teplota: °C (lépe vyšší)

Vhodná tepelná čerpadla seřazené dle ekonomické výhodnosti pro Vaše podmínky:

Doporučení projektanta tepelného čerpadla se může mírně lišit, protože silně závisí na individuálních podmínkách objektu.

Rubriky
Nezařazené

Dodáváme tepelná čerpadla

Naši topenáři provádějí dodávky a montáže tepelných čerpadel

Naši instalatéři jsou kvalifikovanými odborníky v oboru vytápění a tepelná čerpadla. Odborní topenáři zajišťují veškeré topenářské práce, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného tepelným čerpadlem. Provedeme potřebné výpočty, návrh optimálního řešení vytápění tepelným čerpadlem, realizaci tepelného čerpadla včetně souvisejících stavebních i zemních prací a integrace tepelného čerpadla do otopného systému domu. Po připojení tepelného čerpadla k elektrorozvodům zajistíme potřebné elektrorevize nového elektrického spotřebiče, které jsou nezbytnou podmínkou pro spuštění tepelného čerpadla do provozu. Tepelné čerpadloZajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému.
Komplexní realizační servis pro vytápění tepelným čerpadlem

Analýza tepelných vlastností objektu
Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
Výběr vhodného tepelného čerpadla a jeho parametrů
Projekt otopné soustavy (neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
Dodání tepelného čerpadla
Montáž tepelného čerpadla
Potřebné stavební a zemní práce
Montáž otopného systému (neexistuje-li použitelná stávající)
Napojení tepelného čerpadla na otopný systém
Instalace a nastavení systému automatické prostorové regulace teploty
Rubriky
Nezařazené

Druhy tepelných čerpadel

Jaká jsou tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou charakterizována několika veličinami :

Zdrojem energie (prostředí, z něhož je teplo odebíráno)
  vzduch - teplo odebírá ze vzduchu
  voda - teplo odebírá z vody
  země - teplo odebírá ze země (vrty nebo podpovrchový zemní kolektor)
Teplosměnným médiem (látka, která teplo odebírá a předává)
  vzduch - teplo je v systému rozváděno vzduchem (teplovzdušné vytápění)
  voda - teplo je v otopném systému rozváděno vodou (většina systémů)
Topným faktorem - určuje účinnost tepelného čerpadla 

Druhy tepelných čerpadel a jejich označování

Druh tepelného čerpadla se udává obvykle dvouslovným názvem : zdroj tepla – teplosměnné médium. Rozeznáváme tyto typy tepelných čerpadel :

Tepelná čerpadla vzduch - voda - teplo je odebíráno ze vzduchu, teplo je předáváno otopným systémem naplněným vodou
Tepelná čerpadla voda - voda - teplo je odebíráno z podzemní (vzácněji povrchové) vody, otopný systém je naplněn vodou
Tepelná čerpadla země - voda - teplo je odebíráno ze země (vrty nebo kolektory), rozváděno je systémem s vodou
Tepelná čerpadla vzduch - vzduch - teplo je odebíráno ze vzduchu a rozváděno teplovzdušným otopným systémem

Druhy tepelných čerpadel a jejich využití
Topný faktor určuje účinnost tepelného čerpadla

Poměr energie, spotřebované pro pohon kompresoru, a energie, získané pro vytápění, určuje tzv. topný faktor. Je-li tedy spotřeba kompresoru 5kW a tepelné čerpadlo dodává do objektu teplo 15kW, pak je topný faktor roven právě číslu 3. Jinými slovy – čím je číslo vyšší, tím je tepelné čerpadlo účinější. Tepelný faktor není ale u konkrétního tepelného čerpadla konstantou. Jeho velikost se mění podle toho, jaký je rozdíl mezi teplotou prostředí a teplotou výstupní vody v otopných tělesech. Čím je topný faktor vyšší, tím dokáže tepelné čerpadlo dosáhnout většího rozdílu mezi teplotou prostředí a teplotou vytápění.
Které systémy vytápění tepelným čerpadlem mají nejvyšší účinnost ?

Nejvyššího topného faktoru (tedy nejvyšší účinnosti vytápění) dosahují systémy vytápění, v nichž je na straně topidla tepelné čerpadlo země-voda (s vrty) a na straně otopných těles podlahové vytápění.

Nejnižší topný faktor (nejnižší účinnost vytápění) je charakteristická pro tepelné čerpadlo vzduch-voda na straně topidla a radiátorů na straně otopných těles při nejnižších venkovních teplotách.

Rubriky
Nezařazené

Kolik tepelné čerpadlo ušetří

Tepelné čerpadla překvapují rychlou návratností investic

Tepelná čerpadla jsou poměrně drahé zařízení, avšak díky rostoucí ceně elektřiny lze návratnost investice počítat již v řádu let. Jestliže do tepelného čerpadla investujeme 290 000 Kč, je za předpokladu, že cena elektrické energie nebude stoupat (což je více než nepravděpodobné) roční úspora pro zateplený rodinný dům přibližně 31 000 Kč, což představuje 45% – 55% celkových provozních nákladů domu. Za 5 let činí úspora 155 000 Kč, za 10 let již 310 000 Kč. Navíc, pokud si nový dům pořizujete s hypotékou, tepelné čerpadlo prodraží splátky asi o 1200 Kč, ale měsíční úspora za elektřinu činí cca 2400 Kč. Paradoxně tak navýšením hodnoty domu ještě ušetříte na měsíčních výdajích. Pokud tedy využijete státních dotací, je návratnost investice většinou menší než 5 let.

Tabulka nákladů na provoz plynového kotle a tepelného čerpadla
16kW značkový plynový kotel Rodinný dům s tepelnou strátou 10kW, s podlahovým topením a čtyřmi obyvateli Tepelné čerpadlo země-voda IVT GREENLINE LC C7
26 493,- Spotřeba tepla na vytápění 19 000kWh 12 225,-
5 578,- Spotřeba tepla na ohřev vody 4 000 kWh 3 458,-
21 437,- Spotřeba ostatní elektřiny v domě 4 500 kWh 11 901,-
1 642,- Paušální platba za eletřinu 5 255,-
8 819,- Paušální platba za plyn 0,-
63 969,- CELKEM 32 869,-
Rozdíl v provozních nákladech – 31 100 Kč

Údaje výrobce IVT – www.cerpadla-ivt.cz
Tepelné čerpadlo jako finanční investice

Často uváděný příklad je představit si pořízení tepelného čerpadla jako finanční investici. Pokud je rozdíl mezi pořízením otopného systému na plyn a využitím tepelného čerpadla 130 000 Kč, představte si, že těchto 130 000 Kč vložíte do banky. Ročně vám tato investice vydělá 31 000 Kč, což je přes 20% !

Co má vliv na výši úspor tepelného čerpadla ?

Ne každý druh tepelného čerpadla je stejně učinný. Míra účinnosti tepelného čerpadla se nazývá topný faktor a je to poměr vložené elektrické a získané tepelné energie. Čím vyšší topný faktor, tím větší finanční úspora za elektřinu.

Topný faktor tepelného čerpadla je závislý na:

druhu topného tělesa otopného systému
druhu topného média tepelného čerpadla
materiálu ze kterého je teplo čerpáno
rozdílu venkovní teploty a teploty otopného systému

Během roku se tedy mění.

Obecně platí že vyšší účinnost mají otopné systémy s podlahovým vytápěním než systémy s radiátory, tepelné čerpadla země-voda než země-vzduch a jako materiál pro čerpání tepla je lepší voda a země než vzduch. Největších energetických úspor se dosahuje tepelné čerpadlo země-voda s hlubokým vrtem v kombinaci s podlahovým vytápěním. Takto lze dosáhnout i na topný faktor 7, což je špička možností současných tepelných čerpadel.

Rubriky
Nezařazené

Kolik stojí tepelné čerpadlo

Cena tepelných čerpadel

Na první pohled by se mohlo zdát, že jsou tepelná čerpadla velmi drahou záležitostí. Ve srovnání s běžnými topidly, jako jsou například plynové kotle anebo elektrické kotle, jsou pořizovací náklady někdy i více než dvojnásobně vyšší. Avšak návratnost takto investované částky je překvapivě krátká, se zvyšujícími cenami plynu a elektřiny se ještě zkracuje a při koupí domu na hypotéku je úspora vidět okamžitě.

Při výpočtu celkové ceny systému vytápění pomocí tepelných čerpadel nesmíme kromě ceny tepelného čerpadla zapomenout i na položky, které se na zprovoznění vážou. Jsou to například výkopové práce, vyhloubení vrtu, montáž a revize. Následující tabulka srovnává pořizovací náklady značkového plynového kotle a tepelného čerpadla země/voda Greenline LC C7 výrobce IVT.

Srovnání nákladů spojených s pořízením plynového kotle a tepelného čerpadla
16kW značkový plynový kotel Rodinný dům s tepelnou strátou 10kW, s podlahovým topením a čtyřmi obyvateli Tepelné čerpadlo země-voda IVT GREENLINE LC C7
53 000,- Cena zařízení včetně ekvitermní regulace 182 000,-
23 100,- Zásobník teplé vody 200l V ceně
16 000,- Montáž kotelny, elektroinstalace, uvedení do provozu, revize plynu a elektro 70 000,-
9 000,- Odkouření kotle nebo komín 0,-
33 000,- Vnitřní a vnější plynovod, kaplička, projekt rozvodu plynu 0,-
30 000,- Náklady na přivezení plynu k pozemku (většinou v ceně parcely) 0,-
0,- Zemní práce pro primární okruh tepelného čerpadla 35 000,-
164 100,- CELKEM 287 000,-
Rozdíl v pořizovací ceně – 135 000 Kč vč. DPH

Údaje výrobce IVT – www.cerpadla-ivt.cz
Cena tepelného čerpadla se výrazně sníží s využitím dotací

Spotřeba energie už více než století roste exponenciálně a její výroba je stále velká zátěž pro životní prostředí. Proto státy a především Evropská unie vyvýjí velký tlak na snižování spotřeby energie. Probíhá to jednak zvyšováním daní a vybíraním poplatků za neekologický provoz neekologických topidel (např. staré kotle na uhlí ) – nyní aktuální uhlíková daň, jednak dotacemi na pořízení mnohem ekologičtějších zařízení jako jsou tepelná čerpadla. V České republice se takový program jmenuje Zelená úsporám. Stát Vám např. může poskytnout dotaci na výpočet měrné spotřeby tepla a vypracování projektu.

Tabulka dotací na výpočet měrné spotřeby tepla a vypracování projektu tepelného čerpadla

Rodinné domy  Bytové domy

Výpočet měrné spotřeby tepla 10 000,- 15 000,- / dům
Vypracování projektu 5 000,- 15 000,- / dům

Údaje z www.zelenausporam.cz

Za podmínky že měrná roční spotřeba tepla budovy nepřesáhne 55 kWh/m2 a že tepelná čerpadla splňují jisté technické parametry, stát na jejich pořízení přispěje až 85 000 Kč, dle tabulky níže.

Tabulka dotací pro různé druhy tepelných čerpadel
Tepelné čerpadlo
Rodinné domy Bytové domy
vzduch-voda 50 000,- 15 000,- / byt
vzduch-voda inverter 55 000,- 15 000,- / byt
vzduch-voda s akumuláční nádobou 55 000,- 15 000,- / byt
země-voda, voda-voda 75 000,- 20 000,- / byt
země-voda, voda-voda inverter 85 000,- 24 000,- / byt
země-voda, voda-voda s akumulační nádobou 85 000,- 24 000,- / byt

Údaje z www.zelenausporam.cz

Podmínky dotací na pořízení tepelného čerpadla

Pro čerpání dotací na tepelná čerpadla musí tepelné čerpadlo nahradit původní zdroj vytápění na pevná nebo kapalná paliva (neplatí pro výměnu za plynový kotel) a tepelné čerpadlo musí být vybaveno ekvitermní regulací a splňovat určitý topný faktor. Dotace se poskytuje jako fixní částka určená na pořízení tepelného čerpadla, jeho příslušenství a zapojení do otopné soustavy. Dotace na tepelná čerpadla tepelná čerpadla vzduch-voda jsou nižší než na tepelná čerpadla země-voda a tepelná čerpadla voda-voda z důvodů nižších investičních nákladů. Dále jsou dotace vyšší u tepelných čerpadel v provedení s inverterem, respektive akumulační nádobou o velikosti minimálně 20 l/kW výkonu tepelného čerpadla. Při splnění těchto podmínek by pro Vás neměl být problém dotace od státu získat.

Rubriky
Nezařazené

Proč zvolit pro vytápění tepelné čerpadlo

Při rozhodování o pořízení či nepořízení tepelného čerpadla je prvním krokem zvážení výhod a nevýhod tohoto druhu vytápění. Užitek z provozu tepelného čerpadla musí vyvážit náklady na jeho pořízení a provoz.

4 důvody, proč se rozhodnout pro tepelné čerpadlo

Úspory

Prvotním důvodem pro pořízení tepelného čerpadla jsou úspory za vytápění. Návratnost investice do tepelného čerpadla je při současných cenách plynu, pevných paliv a elektřiny poměrně rychlá a například při pořízení nového domu hypotékou je efekt okamžitý – tepelné čerpadlo prodraží Vaši hypotéku o cca 1200 Kč měsíčně, ale uspoří 2400 Kč. Takže navýšením hodnoty domu o cenu tepelného čerpadla vlastně snížíte Vaše náklady na splátky hypotéky. Trvalý trend neustále rostoucích cen paliv pak bude mít ten efekt, že úspory z provozu tepelného čerpadla v dalších letech porostou a dále budou snižovat Vaše finanční zatížení.
Nezávislost

Topení tepelnými čerpadly má další významnou výhodu – vymaňujeme se ze závislosti na dodávkách paliv. Trh s palivy ovládají velké korporátní společnosti, které si do značné míry diktují tržní podmínky. To má vliv nejen na nadhodnocené ceny tradičních paliv, ale v případě technických nebo ekonomických problémů dodavatele paliva, anebo i z důvodu náhlého odpojení, je spotřebitel ohrožen rizikem přerušení dodávek paliv a náhlé nemožnosti vytápět, jak se to v nedávné minulosti stalo zejména u dlouhodobého přerušení dodávek zemního plynu z Ruska, kdy chybělo jen několik dní do úplného vyčerpání tuzemských zásob.
Možnosti

Tepelné čerpadlo kromě základní funkce úsporného teplovzdušného vytápění anebo teplovodního vytápění přináší do domu další možnosti, jak s užitkem využít této moderní technologie. V letních měsících lze používat tepelného čerpadla k ochlazování místností, a to opět s nepoměrně nižšími náklady než klasickou klimatizací. Nejvyšší úspory za vytápění se dosahují v kombinaci tepelné čerpadlo – podlahové vytápění.
Ekologie

Používání tepelných čerpadel k vytápění je projevem aktivního přístupu k ochraně přírody a krokem ke snížení závislosti energetiky na zásobách vyčerpatelných zdrojů. Zároveň provozem tepelného čerpadla snižujeme emisní zatížení životního prostředí naší obce, což ocení nejen naši přímí sousedé.

Výhody vytápění tepelným čerpadlem

Nevýhody vytápění tepelným čerpadlem

Proč topení tepelnými čerpadly právě od nás …

Instalatér Ekomplex

Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení - vytápění objektů v celé České a Slovenské republice.
Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
Trvalý pokles cen topenářských prací - neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění tepelnými čerpadly
Moderní přístup a inovace - zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
Růst kvality a spolehlivosti - aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality
Rubriky
Nezařazené

Co je tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je stroj, čerpající teplo z jednoho místa na místo jiné s vynaložením vnější práce. Využívá fyzikálního principu skokového zvýšení teploty média při jeho stlačení a předávání tepelného potenciálu malých teplotních rozdílů do prostředí s vyšší teplotou.

Postupným přidáváním malých dávek tepelných přírůstků dosahuje tepelné čerpadlo pozvolného růstu teploty ve vytápěném objektu až na požadovanou teplotu tepelného komfortu.
Jak fungují tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla pracují na stejném principu jako všem známé chladničky – z jednoho prostoru odebírají teplo (u chladničky z vnitřního prostoru s potravinami, kde vzniká chlad) a do druhého prostoru je vydávají (u chladničky se projevuje tak, že vzadu na mřížce topí). S jediným rozdílem – tepelná čerpadla fungují přesně obráceně. Tepelné čerpadlo odebírá teplo vodě, vzduchu nebo zemi a prostřednictvím otopných těles je pak předává do vytápěných místností. Tepelná čerpadla – princip činnostiPrincip tepelného čerpadla přesně vystihuje vedlejší obrázek. Jádrem celého systému jsou kompresor, kondenzátor a výparníky. Jak to vlastně funguje ?

Princip tepelného čerpadla je znám velmi dlouho a již po desítky let pomocí něj fungují chladničky, mrazničky anebo třeba klimatizace. Využívá obráceného Carnotova cyklu, tedy podobně jako tepelné motory, jenže obráceně. V uzavřeném okruhu je napuštěno chladivo, tedy látka, která v potřebném teplotním rozmezí a při definovaných tlacích nabývá buďto kapalného nebo plynného skupenství – což je důležité, protože právě opakovaná změna jednoho skupenství chladiva ve druhé hraje v procesu hlavní roli. Podobně jako v tepelném motoru i v systému tepelného čerpadla probíhá opakování cyklu čtyř dějů :

První děj - Vypařování : Ve výparníku ( umístěném v zemi, ve vodě nebo ve vzduchu ) odebírá chladivo teplo z okolního prostředí, čímž se chladivo zahřívá a odpařuje - mění skupenství na plynné.
Druhý děj - Komprese : V kompresoru se plynné chladivo prudce stlačí a tímto se chladivo dostane na vyšší teplotní hladinu - zvýší se jeho teplota na cca 80oC. Využije se tím fyzikálního jevu zvýšení teploty při zvýšení tlaku.
Třetí děj - Kondenzace : Ohřáté chladivo je rozvedeno po objektu, kde pomocí otopných těles (nebo například podlahového či stěnového topení) předá teplo do místnosti. Tím dojde k jeho ochlazení a kondenzaci - chladivo změní své skupenství zpět na kapalné ... a vrací se v okruhu zpátky k výparníku.
Čtvrtý děj - Expanze : Před vstupem do výparníku projde chladivo expanzním ventilem - zde dojde k expanzi chladiva a to pak putuje opět do výparníku, kde odebere teplo z okolního prostředí ... a cyklus se stále opakuje.

Z uvedeného popisu je zjevné, že s využitím Carnotova cyklu jsme schopní vyhřívat dům teplotou vyšší, než jaká byla teplota okolního prostředí, ale až po kompresi chladiva. Provedení vlastní komprese pomocí kompresoru je samozřejmě možné jen s vynaložením určité práce, a tedy kompresorová jednotka je elektrickým spotřebičem a musíme počítat s náklady na její provoz. U dobře navrženého tepelného čerpadla ale je práce dodaná kompresorem jen třetinou práce, které vyvíjí a dodává do objektu celý systém tepelného čerpadla. Zbývající dvě třetiny tvoří tepelný zisk dodaný energií okolního prostředí, kterou tepelné čerpadlo přeměnilo na využitelné teplo.

Rubriky
Nezařazené

O čerpadlech

Hledání možností získávání tepla pro vytápění domů z obnovitelných zdrojů slaví v posledních desetiletích úspěchy. Jednou z atraktivních možností, jak ušetřit významnou část nákladů za vytápění domů a domácností, je využití rozdílných teplot v různých vrstvách země, vody a vzduchu. Zařízení, které úspěšně získávají užitečné teplo k vytápění s využitím tohoto jevu, nazýváme tepelná čerpadla.
Tepelná čerpadla – levné teplo z okolí Vašeho domu

V okolí každého domu je spousta kumulovaného tepla, které tam dodalo svými paprsky slunce anebo sama Země. Příroda sama je nejlepším akumulátorem slunečního a geotermálního tepla – je akumulováno půdou, vodou i ovzduším. Proč tedy toto teplo nevyužít pro vytápění Vašeho domu ? Tepelná čerpadla jsou fungujícím příkladem levného vytápění obnovitelnými zdroji energieAž donedávna nebylo teplo akumulované okolním prostředím pro vytápění domů využitelné, a to z jednoho prostého důvodu : Byla-li nám zima, pak jsme potřebovali teplotu doma zvýšit nad teplotu okolí a teplo okolního prostředí nám tedy nebylo moc platné. Až moderní technologie umožnily teplo z okolí jednoduchým trikem (stlačením vzduchu) zvednout na vyšší hladinu a dosáhnout tak teploty vyšší, než nám poskytuje okolí. Takto se zrodilo tepelné čerpadlo. Vývoj a technologický pokrok učinil tepelná čerpadla jedním z nejžádanějších a nejspolehlivějších alternativních ekologických topidel. Tepelná čerpadla se stávají součástí mnoha nových domů i rekonstruovaných starších staveb a přispívají tak významnou měrou nejen k úsporám nákladů na topení, ale také k šetření přírodními zdroji.

Přišel správný čas na tepelná čerpadla – málokomu se nevyplatí

Vývoj tepelných čerpadel jde nezadržitelně kupředu. Tepelná čerpadla, která se prodávala před 10 lety, jsou dnes beznadějně zastaralá a dnešní moderní typy tepelných čerpadel je válcují nejen účinností a topným výkonem, ale také cenou a spolehlivostí. Proto je dnes výhodnější než kdykoli předtím uvažovat, a především včas pořídit a zprovoznit vhodné tepelné čerpadlo prakticky pro jakýkoli objekt, v němž máme v úmyslu uspořit významnou částku za vytápění a ohřev teplé vody. Výběr typů a odstupňování výkonu dovoluje zvolit pro jakýkoli dům optimální konfiguraci celé soustavy, aby tepelné čerpadlo svým provozem zaplatilo náklady na svoje pořízení co nejrychleji a co nejdříve přinášelo provozovateli úspory.

Díky možnosti zapojit tepelná čerpadla do většiny systémů vytápění není prakticky důvod čekat, až stávající systém topení doslouží. Moderní tepelné čerpadlo lze účinně zakomponovat jak do nového objektu, tak i do systému vytápění provozovaného již léta. Správně navržený systém tepelného čerpadla vždy přinese provozovateli úspory – a to tím dříve, čím rychleji je tepelné čerpadlo do vytápění zapojeno.

Nechejte tepelné čerpadlo vydělat na nové primární topidlo

Právě za úspory za topení, které tepelné čerpadlo zajistí, je již za několik málo roků možné pořídit například nový plynový kotel prakticky zadarmo. Nejen že si na něj otopný systém s tepelným čerpadlem jako sekundárním topidlem sám vydělá, ale díky podpoře vytápění tepelným čerpadlem bude možné osadit místo starého kotle nový primární plynový kotel s výrazně nižším výkonem, a tedy levnější než plynový kotel potřebný pro samostatné vytápění objektu.

Ekonomika vytápění tepelným čerpadlem

První otázka při zvažování pořízení tepelného čerpadla, která napadne každého investora, je vždy stejná … vyplatí se tepelné čerpadlo ? Ano, tepelné čerpadlo se vyplatí. Správné je zeptat se jinak :

Kolik stojí tepelné čerpadlo ?

Kolik tepelné čerpadlo ušetří ?

Jaké tepelné čerpadlo vybrat ?

Tento web a naši specialisté na tepelná čerpadla Vám Vaše otázky rádi zodpoví.

Hledání možností získávání tepla pro vytápění domů z obnovitelných zdrojů slaví v posledních desetiletích úspěchy. Jednou z atraktivních možností, jak ušetřit významnou část nákladů za vytápění domů a domácností, je využití rozdílných teplot v různých vrstvách země, vody a vzduchu. Zařízení, které úspěšně získávají užitečné teplo k vytápění s využitím tohoto jevu, nazýváme tepelná čerpadla.
Tepelná čerpadla – levné teplo z okolí Vašeho domu

V okolí každého domu je spousta kumulovaného tepla, které tam dodalo svými paprsky slunce anebo sama Země. Příroda sama je nejlepším akumulátorem slunečního a geotermálního tepla – je akumulováno půdou, vodou i ovzduším. Proč tedy toto teplo nevyužít pro vytápění Vašeho domu ? Tepelná čerpadla jsou fungujícím příkladem levného vytápění obnovitelnými zdroji energieAž donedávna nebylo teplo akumulované okolním prostředím pro vytápění domů využitelné, a to z jednoho prostého důvodu : Byla-li nám zima, pak jsme potřebovali teplotu doma zvýšit nad teplotu okolí a teplo okolního prostředí nám tedy nebylo moc platné. Až moderní technologie umožnily teplo z okolí jednoduchým trikem (stlačením vzduchu) zvednout na vyšší hladinu a dosáhnout tak teploty vyšší, než nám poskytuje okolí. Takto se zrodilo tepelné čerpadlo. Vývoj a technologický pokrok učinil tepelná čerpadla jedním z nejžádanějších a nejspolehlivějších alternativních ekologických topidel. Tepelná čerpadla se stávají součástí mnoha nových domů i rekonstruovaných starších staveb a přispívají tak významnou měrou nejen k úsporám nákladů na topení, ale také k šetření přírodními zdroji.

Přišel správný čas na tepelná čerpadla – málokomu se nevyplatí

Vývoj tepelných čerpadel jde nezadržitelně kupředu. Tepelná čerpadla, která se prodávala před 10 lety, jsou dnes beznadějně zastaralá a dnešní moderní typy tepelných čerpadel je válcují nejen účinností a topným výkonem, ale také cenou a spolehlivostí. Proto je dnes výhodnější než kdykoli předtím uvažovat, a především včas pořídit a zprovoznit vhodné tepelné čerpadlo prakticky pro jakýkoli objekt, v němž máme v úmyslu uspořit významnou částku za vytápění a ohřev teplé vody. Výběr typů a odstupňování výkonu dovoluje zvolit pro jakýkoli dům optimální konfiguraci celé soustavy, aby tepelné čerpadlo svým provozem zaplatilo náklady na svoje pořízení co nejrychleji a co nejdříve přinášelo provozovateli úspory.

Díky možnosti zapojit tepelná čerpadla do většiny systémů vytápění není prakticky důvod čekat, až stávající systém topení doslouží. Moderní tepelné čerpadlo lze účinně zakomponovat jak do nového objektu, tak i do systému vytápění provozovaného již léta. Správně navržený systém tepelného čerpadla vždy přinese provozovateli úspory – a to tím dříve, čím rychleji je tepelné čerpadlo do vytápění zapojeno.

Nechejte tepelné čerpadlo vydělat na nové primární topidlo

Právě za úspory za topení, které tepelné čerpadlo zajistí, je již za několik málo roků možné pořídit například nový plynový kotel prakticky zadarmo. Nejen že si na něj otopný systém s tepelným čerpadlem jako sekundárním topidlem sám vydělá, ale díky podpoře vytápění tepelným čerpadlem bude možné osadit místo starého kotle nový primární plynový kotel s výrazně nižším výkonem, a tedy levnější než plynový kotel potřebný pro samostatné vytápění objektu.

Ekonomika vytápění tepelným čerpadlem

První otázka při zvažování pořízení tepelného čerpadla, která napadne každého investora, je vždy stejná … vyplatí se tepelné čerpadlo ? Ano, tepelné čerpadlo se vyplatí. Správné je zeptat se jinak :

Kolik stojí tepelné čerpadlo ?

Kolik tepelné čerpadlo ušetří ?

Jaké tepelné čerpadlo vybrat ?

Tento web a naši specialisté na tepelná čerpadla Vám Vaše otázky rádi zodpoví.