Rubriky
Nezařazené

Druhy tepelných čerpadel

Jaká jsou tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou charakterizována několika veličinami :

Zdrojem energie (prostředí, z něhož je teplo odebíráno)
  vzduch - teplo odebírá ze vzduchu
  voda - teplo odebírá z vody
  země - teplo odebírá ze země (vrty nebo podpovrchový zemní kolektor)
Teplosměnným médiem (látka, která teplo odebírá a předává)
  vzduch - teplo je v systému rozváděno vzduchem (teplovzdušné vytápění)
  voda - teplo je v otopném systému rozváděno vodou (většina systémů)
Topným faktorem - určuje účinnost tepelného čerpadla 

Druhy tepelných čerpadel a jejich označování

Druh tepelného čerpadla se udává obvykle dvouslovným názvem : zdroj tepla – teplosměnné médium. Rozeznáváme tyto typy tepelných čerpadel :

Tepelná čerpadla vzduch - voda - teplo je odebíráno ze vzduchu, teplo je předáváno otopným systémem naplněným vodou
Tepelná čerpadla voda - voda - teplo je odebíráno z podzemní (vzácněji povrchové) vody, otopný systém je naplněn vodou
Tepelná čerpadla země - voda - teplo je odebíráno ze země (vrty nebo kolektory), rozváděno je systémem s vodou
Tepelná čerpadla vzduch - vzduch - teplo je odebíráno ze vzduchu a rozváděno teplovzdušným otopným systémem

Druhy tepelných čerpadel a jejich využití
Topný faktor určuje účinnost tepelného čerpadla

Poměr energie, spotřebované pro pohon kompresoru, a energie, získané pro vytápění, určuje tzv. topný faktor. Je-li tedy spotřeba kompresoru 5kW a tepelné čerpadlo dodává do objektu teplo 15kW, pak je topný faktor roven právě číslu 3. Jinými slovy – čím je číslo vyšší, tím je tepelné čerpadlo účinější. Tepelný faktor není ale u konkrétního tepelného čerpadla konstantou. Jeho velikost se mění podle toho, jaký je rozdíl mezi teplotou prostředí a teplotou výstupní vody v otopných tělesech. Čím je topný faktor vyšší, tím dokáže tepelné čerpadlo dosáhnout většího rozdílu mezi teplotou prostředí a teplotou vytápění.
Které systémy vytápění tepelným čerpadlem mají nejvyšší účinnost ?

Nejvyššího topného faktoru (tedy nejvyšší účinnosti vytápění) dosahují systémy vytápění, v nichž je na straně topidla tepelné čerpadlo země-voda (s vrty) a na straně otopných těles podlahové vytápění.

Nejnižší topný faktor (nejnižší účinnost vytápění) je charakteristická pro tepelné čerpadlo vzduch-voda na straně topidla a radiátorů na straně otopných těles při nejnižších venkovních teplotách.